javascript插入排序

in 算法 with 0 comment

插入排序: 思路是把一个未排序的元素放到一个有序的序列当中,就像我们打地主,当前比如牌是 1,2,5,现在拿到一个4,那么4的位置其实是2和5之间,找到这个位置把4放进去即可

插入排序是一种稳定的排序方法,平均时间复杂度是 O(n²) , 基本插入排序是一种稳定排序

//自己实现的一版插入排序,按定义规规矩来两个循环,这里定义一个finalIndex ,不过可能不严谨,初始值必须指定为0
//如果是希尔排序的话,finalIndex就不太好指定了,所以这版不推荐用,finalIndex要指定为内层的循环变量j才对
 function insertSort1(arr) {
  //每一轮确定一个元素所在的index
  for(let i = 1; i < arr.length; i++) {
   let temp = arr[i]
   let finalIndex = 0
   for(let j = i - 1; j >= 0; j--){
    //arr[i]与0 ~ i - 1之间的元素一一比较
    if(temp < arr[j]){
     //单向赋值
     arr[j+1] = arr[j]
     }else{
     finalIndex = j + 1
     //因为是有序序列,如果当前元素比有序序列最大元素还大不用再比了,直接退出内层循环
     break
     }
     //console.log('j' + j)
   }
   //循环结束的j保存下来就是找到的位置
   arr[finalIndex] = temp
  }
 }

//精简一下,其实可以用内层的循环变量j来替代tempIndex
 function insertSort2(arr) {
  //每一轮确定一个元素所在的index
  for(let i = 1; i < arr.length; i++) {
   let temp = arr[i]
   let j = 0
   for(j = i - 1; j >= 0 && temp < arr[j]; j--){
    //单向赋值
    arr[j+1] = arr[j]
   }
   arr[j + 1] = temp
  }
  console.log(arr)
 }
//内层使用while循环,这里finalIndex也相当于上边内层循环变量j
 function insertSort(arr) {
 for(let i = 1; i < arr.length; i++) {
  let temp = arr[i]
  let finalIndex = i - 1
  while(finalIndex >=0 && temp < arr[finalIndex]) {
   arr[finalIndex + 1] = arr[finalIndex]
   finalIndex --
  }
  arr[finalIndex + 1] = temp
 }
 console.log(arr)
 }

//也可以用两两交换元素的方法,效率跟移动元素比差很多,不推荐

function insertSwap(){
 let outarr = [3, 5, 1, 6, 0, 8, 9, 4, 7, 12]
 for(let i = 1; i < outarr.length; i++){
  let insertVal = outarr[i]
  for(let j = i - 1; j >= 0; j -= 1) {
   if(insertVal < outarr[j]){
    let temp = outarr[j + 1]
    outarr[j + 1] = outarr[j]
    outarr[j] = temp
   }
  }
 }
 console.log(outarr)
}

插入排序的升级版希尔排序

插入排序的平均时间复杂度是 O(n²),比如一个完全逆序的数组[5,4,3,2,1] ,现在把1插入到已有序列中,这时要把数组元素5,4,3,2 都要移动,代价很高,希尔排序则解决了这个问题。

希尔排序是典型的概念简单,但用算法实现起来不是那么简单的问题,一开始我总是想把每次分开的数组进行单独的插入排序,然后再合并起来,为此写了以下代码,能成功把数组按步长分组,但最终还是没有实现排序

希尔排序是不稳定排序,比如 [3, 5, 1, 6, 0, 3, 9, 4, 7, 2] -->分: [3, 1, 0, 9, 7] + [5, 6, 3, 4, 2],这两组分别排序后合并数组时后半部分的3会跑到前半部分3的前边

 //写的伪代码,只是实现了分组
 function shellSortxx(){
  const arr = [8, 9, 1, 7, 2, 3, 5, 4, 6, 0]
  for(let gap = parseInt(arr.length / 2); gap >= 1; gap = parseInt(gap / 2)) {
   //这层循环表示把原数组分成gap组
   for(let i = 0; i < gap; i++) {
    let temparr = []
    for(let j = i; j < arr.length && (j + gap < arr.length); j += gap){
     temparr.push(arr[j])
    }
    console.log(temparr)
   }
  }
 }

实际上插入排序没有限制说一定要是数组中下标连续的数排序[1,2,3,4,5] 这样,其实1和3, 2和4同样可以进行插入排序,因此这里的分组是逻辑上的分组,并不是真正分组,其实是自己的思维定势

//1 元素后移
function test(){
 let outarr = [3, 5, 1, 6, 0, 8, 9, 4, 7, 2]
 // [3, 1 , 0 , 9 , 7]
 // [5, 6 , 8 , 4 , 2]
 let gap = 2
 for(let i = gap; i < outarr.length; i++){
  let temp = outarr[i]
  let j = 0
  for( j = i - gap; j >= 0; j -= gap){
    if(temp < outarr[j]) {
     outarr[j + gap] = outarr[j]
    }else{
     break
    }
  }
  outarr[j + gap] = temp
 }
 console.log(outarr)
// [0, 2, 1, 4, 3, 5, 7, 6, 9, 8]
}

//元素互换,效率跟元素后移差距比较大
function testgap1(){
 let outarr = [3, 5, 1, 6, 0, 8, 9, 4, 7, 2]
 // [3, 1 , 0 , 9 , 7]
 // [5, 6 , 8 , 4 , 2]
 let gap = 2
 for(let i = gap; i < outarr.length; i++){
  let insertVal = outarr[i]
  for(let j = i - gap; j >= 0; j -= gap) {
   if(insertVal < outarr[j]){
    let temp = outarr[j + gap]
    outarr[j + gap] = outarr[j]
    outarr[j] = temp
   }
  }
 }
 console.log(outarr)
}

希尔排序一:对原数组分组,每小组使用插入排序(元素后移) 推荐

 //采用元素移动法 内层for
 function shellSort2(){
  const arr = [8, 9, 1, 7, 2, 3, 5, 4, 6, 0]
  for(let gap = parseInt(arr.length / 2); gap >= 1; gap = parseInt(gap / 2)) {
   for(let i = gap; i < arr.length; i++) {
    let temp = arr[i]
    let j = 0
    for(j = i - gap; j >= 0 && temp < arr[j]; j -= gap){
     arr[j + gap] = arr[j]
    }
    arr[j + gap] = temp
   }
   //if(gap === 2) break
  }
 console.log(arr)
 }

//采用元素移动法 内层while

 function shellSort5(){
  const arr = [8, 9, 1, 7, 2, 3, 5, 4, 6, 0]
  for(let gap = parseInt(arr.length / 2); gap >= 1; gap = parseInt(gap / 2)) {
   for(let i = gap; i < arr.length; i++) {
    let temp = arr[i]
    let finalIndex = i - gap
    while(finalIndex >= 0 && temp < arr[finalIndex]) {
     arr[finalIndex + gap] = arr[finalIndex]
     finalIndex -= gap
    }
    arr[finalIndex + gap] = temp
   }
  }
 console.log(arr)
 }

希尔排序二:对原数组分组,每小组使用插入排序(元素交换)交换元素比元素后移效率低很多,不推荐

 function shellSort1(){
  const arr = [8, 9, 1, 7, 2, 3, 5, 4, 6, 0]
  // 3 5 1 6 0 8 9 4 7 2
  for(let gap = parseInt(arr.length / 2); gap >= 1; gap = parseInt(gap / 2)) {
   for(let i = gap; i < arr.length; i++) {
    for(let j = i - gap; j >= 0; j -= gap){
     //console.log(arr[j], arr[i])
     //console.log(i, j, j+gap)
     if(arr[j] > arr[j + gap]) {
      let temp = arr[j]
      arr[j] = arr[j + gap]
      arr[j + gap] = temp
     }
    }
   }
   //if(gap === 2) break
  }
 console.log(arr)
 }

测试16万随机数据:交换元素 shell 35s 非shell 15s ; 元素后移 shell < 1s 非shell 6s

评论已关闭.